Haven- en werfreglement Watersportcentrum De Duikelaar

Artikel 1. Dit Haven- werfreglement is opgesteld om voor iedereen een prettig verblijf bij Jachthaven / Zeilschool ¨De Duikelaar¨ gelegen aan de Sloterplas te kunnen garanderen. Dit reglement is van toepassing op het gehele terrein bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende parkeer- en stallingruimten en de aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze voor korte dan wel langere tijd buiten gebruik te houden.

Artikel 2. De toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder die zich op de jachthaven / de werf bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester / werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen.

Artikel 3. Een ieder die zich op de jachthaven / jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

Op de jachthaven / jachtwerf is het niet toegestaan:

hinderlijk lawaai te maken;
afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
(huis-)dieren los te laten lopen;
vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
het vaartuig niet behoorlijk af te meren en/of in onverzorgde staat te laten;
open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
te zwemmen of te duiken;
in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
de ligplaats onder te verhuren of in bruikleen te geven;

het is verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig. Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 kan de havenmeester / werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.

Artikel 4. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen af te voeren en te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten van de gemeente. Afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven/ jachtwerf ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester/werfbaas. Ingeval van overtreding is de havenmeester/werfbaas gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5. De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de afnemer van een ligplaats de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de havenmeester dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de afnemer van een ligplaats niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.

De havenmeester is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de ligplaatshouder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

De ligplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de ligplaatshouder niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de ligplaatshouder.

De ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of stallingplaats. De havenmeester heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de ligplaatshouder.

De ligplaatshouder wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

De ligplaatshouder is jegens ¨De Duikelaar¨ aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan zichzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de ligplaatshouder genodigden.

De ligplaatshouder wordt na betaling van het overeengekomen tijdvak verondersteld kennis te hebben genomen van het haven- werfreglement.

Artikel 6. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven-/werf-) regels.

Artikel 7. Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

Artikel 8. Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
te roken op de werkplaats.

Artikel 9. De havenmeester/werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

Artikel 10. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de havenmeester door de ligplaatshouder of derden worden verricht.

Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.

Artikel 11. Het tijdvak voor een ligplaats bedraagt, tenzij anders overeengekomen, één jaar.

De ligplaats voor één jaar, wordt geacht stilzwijgend, voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe periode de overeenkomst door één van beide partijen is opgezegd dan wel op grond van de artikelen 3 en/of 10 is komen te vervallen.